Tag Board Here !!!

>>


FRIENDS :)

AhTou
AhChun
BaGay
DaTou
GeokTing!
Hannah
Huifang!
Kimberly
LiXin XMM !
MeiXiin
Patricia
Qiu/yun
Rachel
Serene!
XiaoChen
XinLin
XiaoBuDian
Yiling!
Yong Xiang !


THE PAST!


PhotobucketPhotobucketPhotobucket

XiaoBoi is my nick. 16 this year.
turning 17 in 17NOV.
i'm a very sensitive person.
how you treat me i will treat you the same.


FaceBook here